#เรื่องเลขที่คำสั่งคำสั่งระดับหน่วยงานไฟล์ 
1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกฐินสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อ ปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล324/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
2แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียน รายวิชา หลักการวางแผนการทดลอง323/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
3แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ (Keyman) ของ Flagship ระบบเกษตรปลอดภัย322/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
4แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับนักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2562321/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
5แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เพิ่มติม)320/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
6แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเจาะจง สำหรับการจ้างหเมาพนักงานทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการรวม สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อาคาร319/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
7แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีทุจริตสอบ318/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
8แต่งตั้งบุคลากรเป็นพี่เลี้ยงสำหรับบุคลากรใหม่317/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
9แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาสัตวศาสตร์316/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
10แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดี(เพิ่มเติม)315/2562คำสังคณะคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5