#เรื่องเลขที่คำสั่งคำสั่งระดับหน่วยงานไฟล์ 
1แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ฉบันที่ 10)0814/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
2แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563052/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
3แต่งตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ทางการเงินและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ051/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
4แต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้ง 2/2562 คณะเทคโนโลยีการจัดการ050/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
5แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563049/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
6แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบดำเนินงาน งบประมาณแผ่นดิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ048/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
7แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในสาขาการบัญชี047/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
8แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพื้นที่และผู้ชี้แจง สำหรับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2/ ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ562046/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
9แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. -30 ก.ย. 63)045/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
10แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 63-30 ก.ย. 63)044/2563คำสังคณะคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5