ผลการประเมินย้อนหลังตั้งแต่รอบประเมิน 2/2563 เป็นต้นไป ดูได้ที่ https://we-archive.rmuti.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันที่

  ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชาพิจารณ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ผ่านแบบสอบถามความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

  กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชาพิจารณ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
  ผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ผ่านช่องทาง https://humanpp.rmuti.ac.th/ark/v6
  ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

  เพิ่มเติม https://humanpp.rmuti.ac.th/ark/v6

 • วันที่

  แจ้งเปิดระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

                        ตามหนังสือ กองบริหารงานบุคคล ที่ มทร.อีสาน 1140/00776 ลงวันที่ 13 พศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งเปิดระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                        ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

                        1. มหาวิทยาลัยเปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 และจะปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น.

                        2. เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรสายวิชาการผู้รับการประเมินตรวจสอบประเภทภาระงานของตนเอง หากประเภทภาระงานในระบบไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

                        3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการดึงตารางสอนจากระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ESS) เข้าระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบ ดังนี้

                                          รอบที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

                                          รอบที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

                        4. ในระว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 ให้ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งฯ ทำการตรวจสอบ และกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ

                        5. ในระหว่างวันที่ 8- 14 มีนาคม 2567 บุคลากรสายวิชาการผู้รับการประเมินตรวจสอบคะแนนหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือมีการกรอกคะแนนผิดพลาด ให้ติดต่อประสานผู้ตรวจสอบตามคำสั่ง โดยตรง

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับการประเมินทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

ปฏิทิน กิจกรรม

  --ไม่มีกำหนดการในปฏิทิน--