ผลการประเมินย้อนหลังตั้งแต่รอบประเมิน 2/2563 เป็นต้นไป ดูได้ที่ https://we-archive.rmuti.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันที่

  แจ้งเปิดระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

                        ตามหนังสือ กองบริหารงานบุคคล ที่ มทร.อีสาน 1140/0733 และ 1140/0734 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แจ้งเปิดระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                        ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนให้ ทราบ ดังนี้

                        1. มหาวิทยาลัยเปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และจะปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น.

                        2. เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรสายวิชาการผู้รับการประเมินตรวจสอบประเภทภาระงานของตนเอง หากประเภทภาระงานในระบบไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

                        3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการดึงตารางสอนจากระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ESS) เข้า ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3 รอบ ดังนี้

                                          รอบที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

                                          รอบที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

                                          รอบที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2566

                        4. ในระว่างวันที่ 1 - 12 กันยายน 2566 ให้ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งฯ ทำการตรวจ สอบ และกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ

                        5. ในระหว่างวันที่ 13 - 23 กันยายน 2566 บุคลากรสายวิชาการผู้รับการประเมินตรวจสอบคะแนนหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือมีการกรอกคะแนนผิดพลาด ให้ติดต่อประสานผู้ตรวจสอบตามคำสั่ง โดยตรง

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับการประเมินทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

ปฏิทิน กิจกรรม

  --ไม่มีกำหนดการในปฏิทิน--