ระบบที่ท่านกำลังใช้งานอยู่นี้เป็นระบบประเมินฯ ตามประกาศฉบับใหม่ (Track)
หากต้องการดูผลการประเมินย้อนหลังตั้งแต่รอบประเมิน 2/2563 เป็นต้นไป ให้ใช้งานที่ระบบ https://we-archive.rmuti.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันที่

  แจ้งเปิดรอบการประเมิน 1/2564

            ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 กันยายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งในรอบการประเมินนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้บุคลากรสายวิชาการ ใช้ระบบในการประเมิน นั้น

             ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงาน บุคคล ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้                     

              1. มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 และจะปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

              2. มหาวิทยาลัยจะปิดระบบในการกรอกข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.

              3. ในระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2564 ให้ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้ง ฯ ทำการตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ

              4. ในระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2564 บุคลากรสายวิชาการผู้รับการประเมินตรวจสอบคะแนนหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือมีการกรอกคะแนนผิดพลาด  ให้ติดต่อประสานผู้ตรวจสอบตามคำสั่งโดยตรง      

   

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับการประเมินทราบ 

ปฏิทิน กิจกรรม

  --ไม่มีกำหนดการในปฏิทิน--