แจ้งปัญหาจากการใช้งานระบบ

#เรื่องรายละเอียดสถานะ 
1แจ้งเพิ่มชื่ออาจารย์ในระบบประเมินขอความอนุเคราะห์เพิ่มชื่อ ดร.นิกร แสงสุวรรณ สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คะแก้ไขแล้ว แสดง
2แก้ไขตารางสอนไม่ได้ค่ะของ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1.นายอิสเรศ  อิสระสุข
2.นายณรงค์ศักดิ์  บุญศรี
3.นางสาวปิยนุช  ป้องกัน
4.รศ.บุญตา  ช่ยมาก ค่ะ
แก้ไขแล้ว แสดง
3เพิ่มรายวิชาไม่ได้ครับเพิ่มรายวิชาใหม่ไม่ได้ครับแก้ไขแล้ว แสดง
4กรอกตารางสอนกรอกตารางสอนให้อาจารย์ไม่ได้ค่ะ พอเลือกจัดการตารางสอน แล้วก็จะขึ้น 
A PHP Error was encountered ตลอดเลยค่ะ
แก้ไขแล้ว แสดง
5ขอเพิ่มเติมในส่วนของการแนบไฟล์เอกสาร ในหัวข้อ 1.2 และ 1.31)ขอเพิ่มเติมในส่วนของการแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ในหัวข้อ 1.2  ในส่วนหัวข้อระดับที่ 1 ,2 และ 3 อยากให้เป็นไฟล์แนบสำหรับเอกสารของแต่ละหัวข้อ เพื่อแยกรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) ขอเพิ่มเติมในส่วนของการแนบไฟช์เอกสารเพิ่มเติม ในหัวข้อ 1.3 ในส่วนของมคอ.7
ยังไม่แก้ไข แสดง
6หัวหน้าสาขาไม่สามารถกรอกคะแนนในส่วน 5.1 ผลสำเร็จของภาระงานในขอบข่ายระดับสาขาส่วนคะแนนคุณภาพและผลผลิต ข้อ 5.1 ผลสำเร็จของภาระงานในขอบข่ายระดับสาขา หัวหน้าสาขาและเจ้าตัว ไม่สามารถกรอกคะแนนได้ยังไม่แก้ไข แสดง
7ตารางสอนตารางสอนของวิทยาเขตสุรินทร์ รายวิชาขึ้นซ้ำกันครับแก้ไขแล้ว แสดง
8เข้าระบบไม่ได้ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เยรัมย์  เข้าระบบไม่ได้แก้ไขแล้ว แสดง
9การกรอกข้อมูลคะแนนการประเมินผิดพลาดเรียน ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
ดิฉัน มีข้อสงสัยเรื่องการกรอกข้อมูลคะแนนการประเมินผิดพลาด ทั้งกรอกโดยขาดตรวจสอบข้อมูล ทำให้กรอกข้อมูลผิด หรือการใส่ข้อมูลไม่ครบนั้นจะมีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ                                                               …
แก้ไขแล้ว แสดง
10ยังกรอกภาระงานไม่ครบเลยเพราะเข้าใจผิดวันปิดระบบ  มีวิธีไรที่จะแก้ไขไดบ้างครับ แก้ไขแล้ว แสดง
Search