#ชื่อเรื่องหมายเลขคำสั่งสถานที่จัดหน่วยงานไฟล์ 
1โครงการอบรมสัมมนา งานรังวัดทำแผนที่และสอบใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชนไม่ระบุคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสานสาขาวิศวกรรมสำรวจ แสดง
2โครงการศึกษาขั้นตอนการผลิตเพื่อออกแบบระบบการผลิต เครื่องตัดอ้อยแบบวางกองสำหรับติดรถแทรกเตอร์ ด้วยโปรแกรม Plant Layout Simulation2/2563อุทยานวิทยาศาสตร์สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ แสดง
3วิเคราะห์ทดสอบการเจาะสำรวจชั้นดิน wash boring โดยชุดเจาะสามขา0มหาวิทยาราชภัฎสุรินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
4โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้า เพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 3217/2562มทร.อีสาน สกลนครคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แสดง
5โครงการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจะขวดแบบปิดสนิท079/2562บริษัทเรย์ด้า น้ำส้มคั้น จำกัด จ.นครราชสีมาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
6การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองไม่มีนครราชสีมา, สุรินทร์, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แสดง
7การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์-นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แสดง
8โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2563มท 0227.5(นม)/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แสดง
9โครงการบริการวิชาการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้วัดอรัญญิกาวาส5223/881อำเภอพังโคนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แสดง
10โครงการบูรณาการด้านวิศวกรรมโยธา5222/395สกลนครสาขาวิศวกรรมโยธา แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5