#ชื่อเรื่องหมายเลขคำสั่งสถานที่จัดหน่วยงานไฟล์ 
1ทดลองงานบริการวิชาการสายสนับสนุน12/2562กกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
2โครงการห้องสมุด พี่ให้น้องปี 13-โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดง
3โครงการสนับสนุนผู้ที่เข้ารับการประเมินสคช.1386/2562สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ แสดง
4โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมพัฒนา SI Warrior ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครั้งที่ 2ควว.2226/2562คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดง
5โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมพัฒนา SI Warrior ด้าน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติควว.364/2562คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดง
6การพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร : กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อดงเค็ง-หมู่ที่ 2 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นสาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม แสดง
7การคำปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตเครื่องหยอดเมล็ดข้าว2562บรษัท ช้างทอง อินเตอร์เทรด จำกัดสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ แสดง
8การให้คำปรึกษาในการพัฒนาต้นแบบรถเข็นเปลนอนแบบยืนขับ62บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ แสดง
9โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการสถานี ครั้งที่ 1ควว.325/2562สถานี 5 วิทยาลัย และ ณ การรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แสดง
10โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้และจัดอบรมการออกแบบสมุนไพรขมิ้นชัน ภาคภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2 และ 3400/2562มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นงานวิชาการและวิจัย แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5